Fandom

CHDK Wiki

Bulgarian/Grids

< Bulgarian

599pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

МрежиEdit

CHDK (версия 136 или по-нова) позволява рисуването на собствени композиционни мрежи. Малки файлове от вида ИмеНаФайл.grd могат да бъдат записани в директорията CHDK/GRIDS/, откъдето по-късно могат да се използват в опцията "Настройки на мрежа" (Grid Settings) от менюто OSD параметри.

Графични командиEdit

Формат на файл за мрежа за CHDK:
@title <text to show in menu>
@line x0, y0, x1, y1, lineColor
@rect x0, y0, x1, y1, borderColor
@rectf x0, y0, x1, y1, borderColor, fillColor
@elps x0, y0, rx, ry, borderColor
@elpsf x0, y0, rx, ry, fillColor
Използваните числа могат да бъдат както в десетична, така и в шестнадесетична бройна система.
Координатите са в рамките 0..359 за x и 0..239 за y, като горния ляв ъгъл има координати (0, 0), а долния десен - (359, 239).
lineColor е цвят на линията, borderColor - цвят на рамката, fillColor - цвят на запълване (на правоъгълник, елипса и пр.).
Редовете, които са в некоректен формат, просто се пропускат. По този начин могат да се използват коментари във файловете за мрежа. Предлагам коментарите да започват със символа #, въпреки че това не е необходимо.
Цветът е число от текущата цветна палитра. Могат да се ползват отново десетични и шестнадесетични числа, например 15 -> 0x0F, 34 -> 0x22 и т.н.
Ето няколко стандартни стойности, използвани в CHDK:
ПРОЗРАЧЕН	 0x00
БЯЛ		 0x11
ЧЕРВЕН		 0x22
СИВ		 0x3F  ??
ЗЕЛЕН		 0x55
СВЕТЛОСИН	 0xDD
ЖЪЛТ		 0xEE
ЧЕРЕН		 0xFF
ПОЛУПРОЗРАЧЕН	 0x44
'elps' рисува елипса. Точката x0, y0 е нейния център; rx, ry - двата й радиуса (Вижте Ellipse; a и b на тази диаграма). Ако rx и ry са равни, тогава елипсата се "превръща" в окръжност.
--GrAnd 19:23, 23 June 2007 (UTC)

РъководствоEdit

(скоро ще бъде публикувано тук)


Мрежи, споделени от потребителитеEdit

-- Golden GridsEdit

Следната мрежа разширява простото правило на златното сечение. Тук са добавени триъгълните сечения за всички 4 ъгъла, както и по-малък набор от спирално разположени четириъгълници, които отбелязват изпъкналостите на "златната" спирала. Предложението за име на файла е: "golden3.grd". Цветовете са избрани за S3 IS. Оставени са разстояния между няколко групи команди, за да можете да се ориентирате лесно, ако трябва нещо да се промени. Блоковете от команди са в този ред: мрежа tic-tac-toe (4 линии, цвят 0x07), златни триъгълници (8 линии, цвят 0x27) и спирално разположените четириъгълници (16 линии, цвят 0x05).

@title Golden-Ratio Grids
@line 0,  92, 359, 92, 0x07
@line 0,  147, 359, 147, 0x07
@line 138, 0,  138, 239, 0x07
@line 221, 0,  221, 239, 0x07

@line 0,  0,  138, 92, 0x27
@line 138, 0,  85, 92, 0x27

@line 359, 0,  221, 92, 0x27
@line 221, 0,  273, 92, 0x27

@line 0,  239, 138, 147, 0x27
@line 138, 239, 85, 147, 0x27

@line 359, 239, 221, 147, 0x27
@line 221, 239, 273, 147, 0x27

@line 85, 0,  85, 92, 0x05
@line 85, 57, 138, 57, 0x05
@line 105, 57, 105, 92, 0x05
@line 85, 70, 105, 70, 0x05

@line 273, 0,  273, 92, 0x05
@line 221, 57, 273, 57, 0x05
@line 253, 57, 253, 92, 0x05
@line 253, 70, 273, 70, 0x05

@line 85, 147, 85, 239, 0x05
@line 85, 182, 138, 182, 0x05
@line 105, 147, 105, 182, 0x05
@line 85, 169, 105, 169, 0x05

@line 273, 147, 273, 239, 0x05
@line 221, 182, 273, 182, 0x05
@line 253, 147, 253, 182, 0x05
@line 253, 169, 273, 169, 0x05


-- 5 X 3.5 CropEdit

@title 5 x 3.5 Crop
@rectf 0, 0, 9, 239, 0x03, 0x03
@rectf 351, 0, 359, 239, 0x03, 0x03

-- 7 X 5 CropEdit

@title 7 x 5 Crop
@rectf 0, 0, 12, 239, 0x03, 0x03
@rectf 348, 0, 359, 239, 0x03, 0x03

-- 10 X 8 CropEdit

@title 10 x 8 Crop
@rectf 0, 0, 15, 239, 0x03, 0x03
@rectf 345, 0, 359, 239, 0x03, 0x03

-- 16 X 9 CropEdit

@title 16 x 9 Crop
@rectf 0, 0, 359, 16, 0x03, 0x03
@rectf 0, 224, 359, 239, 0x03, 0x03

-- 18 X 13 CropEdit

@title 18 x 13 Crop
@rectf 0, 0, 14, 239, 0x03, 0x03
@rectf 346, 0, 359, 239, 0x03, 0x03

-- Square CropEdit

@title Square Crop
@rectf 0, 0, 60, 239, 0x03, 0x03
@rectf 300, 0, 359, 239, 0x03, 0x03

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki